Planowany nowy system obrotu środkami smarnymi w Polsce

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o planowanych założeniach najnowszej nowelizacji obejmującej zmiany m.in. do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, w tym Prawa energetycznego. Istotą projektowanego aktu jest uszczelnienie funkcjonującego systemu zagospodarowania olejów odpadowych w celu likwidacji – lub przynajmniej maksymalnego ograniczenia – występującego na tym rynku zjawiska szarej strefy. Powyższa nowelizacja wprowadza całkowicie NOWY SYSTEM obrotu środkami smarnymi w Polsce, który będzie miał wpływ na działalność wszystkich podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, przywozem, krajową dystrybucją i zużywaniem środków smarnych. Projekt ten wprowadza m.in.:

  • rozszerzenie obowiązku uzyskiwania koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą także na oleje i preparaty smarowe. W połączeniu z funkcjonującą regulacją dla podmiotów przywożących, pozwoli to Prezesowi URE na objęcie skuteczną kontrolą całości rynku olejów i preparatów smarowych. Uzyskanie koncesji na obrót olejami i preparatami smarowymi z zagranicą i w zakresie ich wytwarzania – będzie związane z obowiązkiem złożenia zabezpieczeń.
  • wprowadzenie opłaty depozytowej doliczanej do ceny produktów smarowych sprzedanych użytkownikom. Opłata podlegać będzie zwrotowi po przekazaniu odpadu w terminie 180 dni od dnia zakupu. Systemem objęci zostaną sprzedawcy prowadzący punkty sprzedaży olejów i preparatów smarowych, jak i punkty wymiany środków smarnych, w tym zakłady napraw i serwisu pojazdów oferujących te produkty wyłącznie użytkownikom końcowym. Proponowana wysokość opłaty depozytowej to 10 zł za 1 litr oleju i preparatu smarowego;
  • z uwagi na objęcie systemem opłaty szerokiego katalogu dystrybutorów – w tym także niedysponujących niezbędną infrastrukturą – przewiduje się możliwość zlecenia obowiązku odbioru zużytych odpadów innemu profesjonalnemu podmiotowi zajmującemu się zbiórką, na podstawie stosownej umowy o wykonanie zbiórki olejów odpadowych;
  • wprowadzenie obowiązku zgłoszenia do urzędu skarbowego zamiaru prowadzenia detalicznej sprzedaży olejów i preparatów smarowych, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem działalności, ze wskazaniem miejsca działalności i oraz rodzajów oferowanych smarów, w celu zapewnienia szczelności i powszechności systemu;
  • wprowadzenie szeregu obowiązków sprawozdawczych dla sprzedawców olejów smarowych i preparatów smarowych;
  • nadanie sprzedawcom olejów smarowych statusu quasi-płatników opłaty depozytowej. Sprzedawcy środków smarowych będą ją pobierać od nabywców środków smarnych oraz w zależności od tego, czy nabywcy Ci przedłożą w odpowiednim czasie oleje przepracowane – opłata będzie im zwracana bądź przekazywana do Skarbu Państwa;
  • wprowadzenie obowiązku przyjęcia przez recyklera oleju odpadowego do regeneracji, jeżeli tylko spełni on obowiązujące wymagania jakościowe. Podstawą do odmowy przyjęcia olejów odpadowych do regeneracji będzie negatywny wynik określonego badania, przekazywany podmiotowi, który przekazał odpad;
  • wprowadzenie zakazu spalania olejów odpadowych, zagrożonego osobną administracyjną karą pieniężną;
  • wprowadzane obowiązki zostaną powiązane z przepisami sankcyjnymi, opartymi o mechanizm administracyjnych kar pieniężnych i sankcji wynoszącymi w niektórych przypadkach nawet 500.000 zł. (w zależności od naruszenia konkretnego przepisu).

Od początku istnienia GRUPA JASOL S.A. jest nakierunkowana na kompleksową obsługę klienta- dystrybutora poprzez dostawę gotowych produktów, odbiór wytworzonych odpadów oraz poddanie ich recyklingowi. Grupa JASOL S.A. posiada nowoczesną instalację do recyklingu, sieć zbiórki olejów przepracowanych na terenie całej Polski oraz kompletną infrastrukturę do produkcji i rozlewu środków smarowych. Tym samym grupa JASOL S.A. zapewnia swoim klientom usługi spełniające wymagania nowych uregulowań prawnych.

Następny wpis
Wesołych Świąt!